MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


II. kötet (1870-1872) 1.    Mátray Gábor A Konstantinápolyból legujabban érkezett négy Corvin-codexről. 1870
 2.    Szász Károly A tragikai felfogásról. 1870
 3.    Joannovics Gy Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. 1876
 4.    Finály Henrik Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez. 1870
 5.    Télfy Iván Solymos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. 1870
 6.    Zichy Antal Q. Horatius satirai. Ethikai tanulmány.) 1871
 7.    Toldy Ferencz Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez.
I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista.
II. Margit kir. herczegnő, mint ethikai író.
III. Baldi Bernardin magyar-olasz szótárkája 1583-ból. Második közlés.
IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhuzamokkal.
V. Akadémiai eszme Magyarországon Besenyei előtt.
1871
 8.    Gr Kuun Géza A sémi magánhangzókról és megjelölésök módjairól. 1872
 9.    Szilády Áron Magyar szófejtegetések. 1872
 10.    Szénássy Sándor A latin nyelv és dialektusai. 1872
 11.    Szilády Áron A Defterekről. 1872
 12.    Szvorényi József Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. 1872