MTAK logo

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből


I. kötet (1867-1870)
1    Télfy Iván Solon adótörvényéről. 1867
2    Télfy Iván Adalékok az attikai törvénykönyvhöz. 1868
3    Tárkányi J. Béla A legújabb magyar Szentirásról. 1868
4    Szász Károly A Nibelung-ének keletkezéséről és a gyanítható szerzőjéről. 1868
5    Toldy Ferencz Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladata. 1868
6    Vámbéry Ármin A keleti török nyelvről. 1868
7    Imre Sándor Geleji Katona István főleg mint nyelvész. 1869
8    Bartalus István A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. Században. Hangjegyekkel. 1869
9    Toldy Ferencz Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez:
1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai. 1550–59.
2. Egy népirodalmi emlék 1550–75-ből.
3. Baldi magyar-olasz szótárkája 1583-ból
4. Báthory István országbíró mint író. – Szenczi Molnár Albert 1574–1633.
1869
10    Brassai Sámuel A magyar bővített mondat.1870
11    Bartalus István Jelentés a felső-ausztriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. 1870